Zásady hospodaření Tenisového klubu Mikulov, spolku (TKM)

 

1. Majetek TKM  je ve vlastnictví TKM  jako celku a mimo svého majetku může TKM  hospodařit i s majetkem jiným na základě písemných smluv.
2. Pronájmy vlastního majetku mimo omezení podle odstavce č.3 těchto zásad  projednává a schvaluje výkonný výbor TKM na základě písemného požadavku budoucího nájemce.
3. Pronájmy reklamních ploch nájemce schvaluje výkonný výbor TKM. O pronájmech a zatížení nemovitého majetku a tenisového kurtu na dobu delší než 3 měsíce a nebo ve finančním objemu vyšším než 100 000,- Kč rozhoduje valná hromada TKM.
4. Případný majetkový vstup TKM do jiného právního svazku schvaluje valná hromada TKM. Je třeba vyjasnit cíle, které by vznikly tímto novým majetkovým uspořádáním. Výkonný výbor TKM musí valné hromadě TKM předložit alespoň 2 návrhy řešení s cílem, co největší prosperity TKM, a to na úrovni finanční i na úrovni sportovních aktivit a také zaměstnaneckých vztahů. Řešení výše uvedené problematiky projednává výkonný výbor TKM na základě poznatků a zjištění pracovní skupiny, jejíž složení určí výkonný výbor TKM.
5. Členské příspěvky jsou vybírány od členů TKM řádných, a to na letní sezónu v první polovině roku. Výši členských příspěvků schvaluje valná hromada TKM. U nově přijatých členů TKM je členský příspěvek  vybrán v plné výši v případě přijetí v 1. polovině sezóny současně s přihláškou, ve 2.polovině sezóny je členský příspěvek vybírán v poloviční výši. V případném nepřijetí zájemce o členství výkonným výborem TKM nebo valnou hromadou TKM, bude tento příspěvek žadateli o členství vrácen.
6. Finanční prostředky oddílu jsou v evidenci u ekonoma TKM. Každý člen výkonného výboru TKM, který čerpá z tohoto účtu, je povinen ekonomovi  TKM, s časovým předstihem 5-ti kalendářních dnů, oznámit potřebu čerpání těchto finančních prostředků buď formou dlouhodobé zálohy na činnost oddílu nebo krátkodobé zálohy na jednorázovou akci anebo přímým vyúčtováním účetních dokladů. V tomto případě je povinnost předložit účetní doklady se všemi náležitostmi (např. razítka, podpisy pověřených členů VV) k jejich kontrole, a to v souladu s platnými zákony, směrnicemi a řády. Pouze za těchto podmínek budou finanční prostředky vyplaceny.
7. Zálohy mohou přijímat pouze osoby určené písemným pověřením výkonného výboru TKM. Příjemce zálohy předem podepíše dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky. Vyplacená dlouhodobá záloha musí být vyúčtována nejpozději do 3 měsíců ode dne převzetí, pokud výkonný výbor TKM nerozhodne jinak. Krátkodobá záloha na konkrétní akci musí být vyúčtována nejpozději do 10-ti dnů po skončení akce.
8. Náležitosti účetních dokladů, způsob vyúčtování a jiné otázky v těchto zásadách neuvedené se řídí obecně právními předpisy a vnitřními směrnicemi.