Provozní řád Tenisového klubu Mikulov, spolek (TKM) 

Provozovatel: Tenisový klub Mikulov, spolek
sídlo : Dukelská 1335/4, Mikulov,  IČ: 00208566
.Prezident klubu: T: +420 773 460 778; správce kurtů  T: +420 606 494 280

 

Článek 1 - Vstup na tenisové kurty

Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, u členů tenisového klubu po zaplacení členského příspěvku, který návštěvník ( člen klubu), uhradí  u správce kurtů . Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního  řádu a dbát pokynů správce TKM.

Rezervace tenisového kurtu je možno provést na internetu - rezervační systém.  Rozvrh a herní plán je k nalezení na těchto webových stránkách - odkaz "rezervace kurtů".

Herní doba na tenisových kurtech je stanovena obvykle na 60-120 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést  i úklid tenisového kurtu.

 

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.

Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový kurt. Úprava probíhá hrablem a následně sítí. Prosíme o kvalitní úpravu, lépe se pak hraje všem dalším zájemcům o hru.

 

Článek 3 – Rezervace hrací doby a kurtů

3A - Členové tenisového klubu

Členové tenisového klubu mohou využívat tenisové kurty denně v době od 8.00 do 20.00 hod, popř. dle povětrnostních podmínek. O možnosti uzavření kurtů rozhoduje výlučně správce kurtů - především při špatném počasí je třeba respektovat rozhodnutí správce.

Rezervace tenisového kurtu se provádí na internetu - odkaz "rezervace kurtů". Možné také rezervovat u správce. Platná je však rezervace až ve chvíli, kdy je uveřejněna na internetu. Doporučujeme tedy rezervovat především elektronicky.

Pravidelnou rezervaci provádí správce rezervací (Florian, Čížek) po dohodě se členy oddílu a výborem. Nepravidelné rezervace je možné tvořit na internetovém odkazu rezervací samostatně.

Pokud nebude moci člen využít rezervovaný prostor pro své hraní, je povinen rezervaci zrušit. Platí pravidlo "třikrát a dost". To znamená - nepřijdu třikrát na svůj rezervovaný termín a přicházím o svou pravidelnou rezervaci. 

Rezervace rušit nejpozději tři hodiny před termínem rezervace. Nejlépe však 1 den předem.

Pokud člen klubu nesplní odhlašovací povinnost, uhradí u správce kurtů sankční poplatek ve výši 50,- Kč.

Pokud se hráč nedostaví do 10 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času a ani správci kurtů nenahlásí pozdější příchod  na kurty, je správce kurtů oprávněn  obsadit  kurt případným jiným zájemcem (členem klubu, návštěvníkem). Při nepřítomnosti správce může kurt obsadit i jiný člen klubu.


3B - Tenisová škola žáků a dorostu

Členové tenisové školy žáků a dorostu jsou oprávněni využívat tenisové kurty denně v době od 8.00 do 17.00. Po dohodě s výborem TKM i později.

Pro rezervace a jejich rušení platí stejná pravidla jako v bodě 3A. Za rezervace nese v tomto případě odpovědnost trenér.

Trenér tenisové školy je povinen zajistit, aby v době tenisové výuky byla přítomna vždy alespoň jedna osoba starší 18 let, která bude odpovídat za bezpečný průběh tréninku.

 

3C - Externí zájemce o hru na tenisových kurtech - nečlen TKM

Pro návštěvníky-nečleny platí obdobná pravidla rezervací, jako u členů TKM - bod 3A. Nepoužijí se ustanovení o pravidelných rezervacích, na které nečlen nemá nárok. Neplatí samozřejmě také sankce.

 

Článek 4 - Zakázané činnosti v areálu TKM
Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.

Znečišťovat prostory odhazováním odpadků a dalším nevhodným jednáním.

Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

Vjíždět na antuku na kole a opírat kolo o oplocení sportoviště. 

 

Článek 5 - Vyloučení z návštěvy areálu
Z areálu bude  vykázán návštěvník či člen oddílu , který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii v Mikulově a Policii ČR.