Zásady členství Tenisového klubu Mikulov, spolku (TKM)

 

1. Členem TKM  se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami TKM. Podmínky pro vstup členů a zásady členství v TKM Mikulov schvaluje valná hromada TKM .

2. V TKM  jsou vedeny dva  druhy členství:

a)   řádné členství  - má veškerá práva člena

b)   čestné členství - je udělováno výkonným výborem; toto členství   nezakládá jeho nositeli volební a hlasovací právo a právo volby do orgánů TKM.

3. Členství v TKM je dobrovolné. Přihláška se podává v kanceláři TKM nebo prostřednictvím odpovědné osoby z oddílu, jejímž členem se chce zájemce stát.

4. O všech členech TKM je vedena v kanceláři TKM členská evidence, která obsahuje nejméně jméno, příjmení a rodné číslo člena, kontaktní adresu a telefon. Osobní údaje člena TKM vedené v členské evidenci musí být zpracovány a nakládáno s nimi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona “O ochraně osobních údajů “ v platném znění.

5. Odmítnutí členství žadatele o  řádné členství -  musí být žadateli sděleno písemnou formou nejpozději do jednoho měsíce od rozhodnutí výkonného výboru TKM. Toto odmítnutí musí být odůvodněno.

6. Na členství v TKM není právní nárok.

7. Každý člen TKM má právo účastnit se podle svých zájmů a schopností sportovních aktivit a činností TKM. Má právo být volen do funkcí v TKM , a to za předpokladu dovršení 18 let věku a v souladu s článkem 2 tohoto dokumentu.

8. Členství v TKM zaniká:

a)   vystoupením člena, a to na základě jeho písemného oznámení výkonnému výboru TKM.

b)   vyškrtnutím pro neplacení členského příspěvku do termínu, který stanovuje výkonný výbor TKM. Výkonný výbor TKM je povinen předem vyzvat člena, který stanovenou dobu nezaplatil členské příspěvky, o neprodlené zaplacení, a to s upozorněním na možnost zániku jeho členství v TKM z důvodu neplacení členských příspěvků.

c)   vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady TKM.

d)   úmrtím

e)   zánikem TKM.

9. Člen TKM je povinen dostavit se na jednání výkonného výboru TKM, pokud je na jednání přizván.