Revizní komise Tenisového klubu Mikulov, spolku (TKM)

 

I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.Revizní komise je orgánem voleným valnou hromadou TKM na dvouleté funkční období, pokud valná hromada před volbou nerozhodne jinak.
2. Volební valná hromada rozhoduje o počtu a jmenovitém složení členů revizní komise. Návrhy na členy revizní komise schvaluje valná hromada jednotlivě. Změny ve složení revizní komise je možné provádět na každé valné hromadě.
3. Zvolená revizní komise neprodleně, volí ze svých členů předsedu.         

 

II. ZÁSADY ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně však 2 x ročně a pracuje dle vlastního plánu práce. Na schůzích projednává zejména výsledky revizí; upřesňuje, a dle nutnosti rozšiřuje, plán činnosti na další období.
2. O výsledcích své činnosti, zejména o zobecněných nebo závažných zjištěních předkládá revizní komise zprávu výkonnému výboru TKM a výroční zprávu valné hromadě TKM.
3. Předseda nebo pověřený člen revizní komise je oprávněn k účasti na jednáních výkonného výboru TKM.
4. Revize provádějí členové revizní komise na příkaz předsedy RK, nebo z vlastního podnětu podle plánované činnosti nebo na základě písemných žádostí členů TKM.
5. Revizní komise je oprávněna provádět:
kontrolu usnesení výkonného výboru TKM revize hospodaření,
revize hospodaření a nakládání se státními účelovými příspěvky ,
kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy
6. Revizní komise s výsledky svých kontrolních závěrů písemně seznámí oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt má právo se ke zjištěným výsledkům vyjádřit. Závěry svých kontrol, včetně návrhů na opatření k nápravě, předává revizní komise výkonnému výboru TKM, který je povinen přijmout příslušná konkrétní opatření k odstranění závadného stavu a zamezit jeho opakování. Výkonný výbor TKM o provedených opatřeních neodkladně informuje revizní komisi a kontrolovaný subjekt.
7. Revizní komise se ve své činnosti řídí tímto Statutem revizní komise Tenisového klubu Mikulov, platnými normami ČSTV, stanovami a směrnicemi TKM, pokyny předsedy výkonného výboru TKM, výkonného výboru TKM a obecně platnými zákony a předpisy ČR. Při své činnosti revizní komise postupuje ve smyslu obecných pravidel kontrolní činnosti.

    

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jménem revizní komise TKM je oprávněn vystupovat její předseda nebo jiný pověřený člen revizní komise TKM. Ostatní členové revizní komise vystupují za revizní komisi TKM v rozsahu jejich pověření.
2. Tento dokument nabývá účinnosti dne 12.2.2010 schválením na jednání valné hromady TKM.