Organizační řád Tenisového klubu Mikulov, spolku (TKM)

 

Organizační řád TKM je základním dokumentem, který stanovuje působnost, kompetence a organizační strukturu TKM.


I.
TKM je občanské sdružení založené podle zákona  83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění. V TKM se proto dobrovolně sdružují členové v oddílech. Vedle dobrovolných funkcionářů pracujících v TKM mohou pracovat i profesionální pracovníci v zaměstnaneckém či jiném obdobném pracovním poměru.
 

II.       
TKM  je sportovní organizace se zaměřením na tenis a příbuzné sporty s kolektivním statutárním orgánem  výkonným výborem TKM  (dále jen VV TKM ), který pracuje a řídí TKM v období mezi valnými hromadami. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání VV TKM požádá-li o svolání předseda revizní komise TKM nebo alespoň dva členové VV TKM . VV TKM se svolává zpravidla 7 dní před jeho plánovaným zasedáním. O konání VV TKM musí být vždy prokazatelně informován předseda revizní komise. K jednání VV TKM může být přizván kterýkoliv člen TKM. Výbor TKM dodržuje zásady hospodaření schválené valnou hromadou.
 

III.

Nejvyšším orgánem TKM je valná hromada. Jednání valné hromady TKM  se účastní všichni členové TKM. Jejich oprávnění k rozhodování na jednání valné hromady TKM  a právo být volen upravuje dokument „ Obecné zásady členství Tenisového klubu Mikulov“. Na zasedání valné hromady je schvalován „ Volební a hlasovací řád “ .

 

IV.      
Výkonný výbor TKM  je volen v souladu se stanovami TKM .
 

V.        
Revizní komise má 3 členy. Součástí Organizačního řádu je „Statut revizní komise Tenisového klubu Mikulov, spolku".
 

VI.      
Valná hromada TKM je svolávána nejpozději do konce března každého kalendářního roku. V případě nutnosti může být, v souladu se stanovami TKM  svolána mimořádná valná hromada TKM.
 

VII.     
Činnost oddílu je řízena výkonným výborem TKM. Tvoří ji členové, zvoleni na valné hromadě TKM. Počet funkcionářů výboru je dán zpravidla velikostí oddílu s přihlédnutím k počtu členů. Stanovuje se, že minimální počet členů výboru TKM jsou 3 členové. Ve výboru klubu se povinně ustanovuje minimálně funkce předsedy, místopředsedy a ekonoma. Horní hranice počtu členů výboru klubu není stanovena. Počet členů výboru klubu musí být vždy lichý.
 

VIII.    
Přijímání profesionálních pracovníků do zaměstnaneckého či jiného obdobného pracovního poměru u TKM musí být vždy provedeno formou výběrového řízení. Organizátorem, vyhlašovatelem a výběrovou komisí je výkonný výbor TKM.