Volební a hlasovací řád Tenisového klubu Mikulov, spolku (TKM)

  

JEDNACÍ A VOLEBNÍ  ŘÁD
VALNÉ HROMADY TENISOVÉHO KLUBU MIKULOV
(DÁLE JEN TKM)


Článek 1

Podle tohoto jednacího a volebního řádu se provádějí  volby na valné hromadě TKM a uskutečňují se všechna další hlasování.


Článek 2  - Zásady volby a hlasování

1. Volby a hlasování  se na valné hromadě provádějí:
a) aklamací ( veřejné hlasování)
b) tajnou volbou

1.1. Pro volby členů výkonného výboru TKM a členů revizní komise TKM se stanovuje, že hlasování se vždy provádí tajnou volbou.
1.2. Pro hlasování o v ostatních případech jako např. volba komisí, schvalování jednacího a volebního řádu a ostatních interních předpisů platí, že hlasování probíhá aklamací.

2. Na jednání valné hromady probíhají (v souladu se Stanovami Tenisového klubu Mikulov) volby těchto orgánů TKM:
a) výkonného výboru  VV TKM 
b) revizní komise  RK TKM

3. Volební komise při zajištění voleb sestavuje kandidátní listinu z návrhů na členy výkonného výboru a revizní komise TKM, které jí nebo výkonnému výboru TKM, předložili členové TKM písemně.

Hlasovat, navrhovat člena výkonného výboru a revizní komise TKM a být volen do těchto orgánů TKM, může pouze člen oddílu TKM  se statutem řádného člena, starší 18-ti let.

     
Článek 3  -  Průběh voleb VV a RK

1. Jednotliví kandidáti na členství ve výkonném výboru TKM jsou zapsáni na volební lístky v abecedním pořadí s uvedením jména a příjmení.
2. Celkový počet volených členů výkonného výboru navrhne a schválí na svém jednání valná hromada TKM. V souladu se Stanovami TKM musí být počet členů VV lichý.
3. Celkový počet volených členů revizní komise TKM je 3 (tři).
4. Členové TKM s právem hlasovat vyjádří svůj souhlas s navrhovaným kandidátem zakřížkováním políčka u kandidáta na volebním lístku. Ostatní kandidáty, které nechtějí volit, na volebním lístku nezaškrtávají.
5. Takto označené volební lístky vloží členové TKM s právem hlasovat do hlasovací urny.
6. V případě, že je na odevzdaném volebním lístku označen vyšší počet kandidátů jenž stanovila valná hromada TKM na svém jednání v odstavci 2 a 3 tohoto článku, je odevzdaný volební lístek neplatný.
7. Zvoleni budou ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů z kandidátů za dodržení kvóty podle bodu 2 a 3 článku 3 tohoto volebního řádu.
8. V případě, že někteří kandidáti na funkce obdrží stejný počet hlasů a jejich množství by je opravňovalo k volbě, je uskutečněna dodatečná volba pouze mezi těmito kandidáty, v případě nutnosti i opakovaně.
9. V případě odstoupení zvoleného člena výkonného výboru TKM z funkce, bude tento člen nahrazen kandidátem, který dosáhl dalšího nejvyššího počtu obdržených hlasů při volbách do výkonného výboru TKM.
10. Pokud se stane, že při volbě dojde k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, navrhne volební komise, po poradě se stávajícím výkonným výborem, valné hromadě ke schválení  postup respektující zásady stanov TKM a tohoto volebního řádu.
11. Zvolený výkonný výbor neprodleně ve svého středu zvolí  předsedu TKM. 
12. Zvolená revizní komise neprodleně zvolí ze svého středu předsedu revizní komise.


Schváleno mimořádnou valnou hromadou dne 30.10.2015