Stanovy Tenisového klubu Mikulov, spolku (TKM)

 

Stanovy
Tenisového klubu Mikulov, spolek


I.
Základní ustanovení


Tenisový klub Mikulov, spolek (dále jen TKM) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují tenis a ostatní sportovní činnosti v zařízeních TKM a dále osvětovou a vzdělávací činnost.

TKM byl založen v roce 1984 pod názvem Tenisový oddíl Mikulov, který se hlásí k tradicím tenisu v Mikulově a je pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Sídlem TKM je Dukelská 1335/4, Mikulov PSČ 692 01, okres Břeclav. 
IČO: 002 08 566,                              Krajský soud  Brno, oddíl L, vložka 341II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku


1.  Základním účelem a hlavní činností TKM je:
Provozovat sport, zejména tenis a obdobnou sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.
Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností.
Budovat, provozovat a udržovat tenisová, tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TKM k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.
Hájit zájmy členů TKM, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi (např. ČSTV,ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci.
Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě Mikulov zejména organizační a osvětovou činností.
Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení


2. TKM může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší
     hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.III.
Orgány TKM

1. Orgány TKM jsou :
a) valná hromada jako orgán nejvyšší
b) výkonný výbor jako orgán výkonný
c) předseda jako orgán statutární
d) revizní komise jako orgán kontrolní


2. Valná hromada.
Nejvyšším orgánem TKM je valná hromada složená ze všech členů starších 18. let.
 Zasedání valné hromady svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podmětu  1/3 členů TKM starších 18. let, z podmětu předsedy nebo člena revizní komise.
 Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podmětu, je ten, kdo podmět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 Všichni členové TKM budou na každou valnou hromadu pozváni formou písemné pozvánky doručené do místa trvalého bydliště člena nebo na elektronickou adresu člena.
Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem jakým bylo svoláno.


2.1 Valná hromada zejména:
rozhoduje o zániku TKM a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání
rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice TKM
rozhoduje o přijetí a změnách stanov TKM
volí výkonný výbor a revizní komisi
rozhoduje o ustavení nového oddílu
rozhoduje o rozpuštění oddílu v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem
schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TKM, schvaluje rozpočet výkonného výboru a členské příspěvky.
stanoví hlavní směry činnosti TKM pro příští období.
schvaluje a vydává interní předpisy, ve kterých upraví vztahy uvnitř TKM.


2.2.   Jednání valné hromady
Valná hromada je usnášeníschopná  za  přítomnosti  nadpoloviční většiny  členů starších 18ti let s hlasujícím právem. Do počtu přítomných členů jsou započítáni také ti, kteří zplnomocní svou plnou mocí jiného přítomného člena TKM ke svému zastupování v hlasování (např. nemoc, služební cesta apod.) V případě, že 15 min po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasujícím právem a zároveň je přítomno alespoň 40% členů s hlasujícím právem, může valná hromada rozhodnout, zda je další jednání právoplatné. K tomuto rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů.
K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TKM nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže může průběh zasedání valné hromady upravit její jednací či volební řád.
Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání valné hromady svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.


2.3.  Výkonný výbor
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TKM v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
Výkonný výbor je volen na čtyřleté funkční období. Počet členů výboru se stanovuje zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě.  Vždy však má předsedu, místopředsedu a ekonoma. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.


2.4. Výkonný výbor zejména:
zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
volí z řad členů výkonného výboru předsedu, místopředsedu a ekonoma TKM
organizuje a řídí hospodářskou činnost TKM
připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, města Mikulov, Českého tenisového svazu,  ČUS Břeclav, jiných organizací fyzických a právnických osob 
dbá o hospodárné využívání a o pečlivou údržbu majetku TKM
spolupracuje s ostatními sportovními svazy
zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města, s firmami,  podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi, fyzickými a právnickými osobami
k zabezpečení hlavní a hospodářské činnosti TKM vytváří aparát v nezbytně nutném rozsahu

Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.


2.5. Předseda
Předseda je statutárním orgánem TKM. Předseda zastupuje samostatně TKM ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.
Jménem TKM vystupuje a jedná předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru. K platnosti úkonu předsedy TKM nebo pověřeného člena výkonného výboru je potřeba dodatečné schválení výkonného výboru.
Předseda nebo pověřený člen se podepisuje za TKM tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TKM, připojí svůj podpis.
Funkční období předsedy je čtyřleté. 


2.6. Revizní komise
Revizní komise je volena na čtyřleté volební funkční období. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru 2x ročně.
Revizní komise má tři členy, které volí a schvaluje valná hromada. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. O své činnosti předkládá zprávu valné hromadě.
Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům a členům TKM.
Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.IV.
Společné zásady členství


Druhy členství :

A/ Řádné členství
B/ Čestné členství
A/ Řádné členství:
Řádným členem TKM se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činnosti TKM a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor podle obecných zásad členství. 
Výši členských příspěvků stanoví valná hromada na návrh výkonného výboru. Výběr členských příspěvků zajistí osoba pověřená výkonným výborem.
TKM vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, může stanovit svým nařízením či předpisem výkonný výbor.
Veškeré osobní údaje o členech jsou vedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona " O ochraně osobních údajů" v platném znění.

B/ Čestné členství:
Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TKM, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
Formu čestného členství navrhuje výkonný výbor nebo iniciátor takového návrhu.
Čestný člen může přijmout, omezit či se vzdát práv a povinnosti  řádného člena TKM. Výkonný výbor může navrhnout některé práva či povinnosti omezit.V.
Práva a povinnosti členů

Základní práva všech členů TKM jsou:
účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TKM
účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce
být informován o činnosti TKM
uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TKM
účastnit se jednání orgánů TKM, jedná - li se o činnost či chování daného člena
účastnit se po dovršení 18let zasedání valné hromady, volit a být volen do všech volených orgánů TKM.
ukončit kdykoliv své členství

Základní povinnosti všech členů jsou:
dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TKM a základní normy sportovního chování
účast na valné hromadě a plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TKM
šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TKM k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TKM
řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TKM, pokud o tom příslušný orgán TKM podle stanov rozhodl
řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen


Členství zaniká:
vystoupením člena
vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dostatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. O vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor
vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušení stanov, jiných vnitřních předpisů TKM, usnesení a rozhodnutí orgánů TKM nebo jiných členských povinností.  O vyloučení rozhoduje výkonný výbor
úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
zánikem TKM bez právního nástupce


Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TKM poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala revizní komise. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit revizní komisi.

Revizní komise rozhodnutí o vyloučení buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.VI.
Majetek TKM a hospodaření

Zdrojem majetku TKM jsou zejména:
příspěvky členů TKM
příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní
příjmy případně dosahované v souvislosti z hlavní činnosti, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, kulturní  a společenské činnosti
příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů
dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
majetek přecházející do vlastnictví TKM jako nástupnické organizace ČSTV
bezúplatné převody a dary od fyzických a právnických osob.
Majetek TKM je ve vlastnictví TKM jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
Kromě majetku, ke kterému má TKM vlastnické právo, může hospodařit s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Bližší hospodaření s majetkem TKM může upravit vnitřní předpis.
Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům TKM.

V případě zrušení TKM bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TKM. Jestli-že TKM obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.VII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku Krajského soudu Brno.


V Mikulově, dne 30.10. 2015