Mimořádná valná hromada

01.11.2015 00:00

Dne 30.10.2015 proběhla v prostorách Tenisového klubu Mikulov mimořádná valná hromada. Zde předkládáme usnesení. Dokumenty týkající se výstupu z této valné hromady naleznete ve složce dokumenty klubu.

Usnesení z mimořádné Valné hromady Tenisového oddílu Mikulov
konané dne 30.10.2015 v klubovně TOM, v areálu Na Doležalce, Mikulov 692 01
Program mimořádné VH:

1) Zahájení 2) Návrh novely Stanov TOM s ohledem na Občanský zákoník- Zákon 89/2012 Sb.3) Potvrzení volby orgánů TOM4) Diskuse5) Usnesení6) Závěr

1/ Valnou hromadu zahájil předseda p. Novák, přivítal členy TOM. Konstatoval, že z celkového počtu 68 členů se dnešní VH zúčastnilo 48 členů s hlasem rozhodujícím, což je 70 %, a VH je schopna se usnášet.
2/ JUDr. Bachan  seznámil přítomné s novým návrhem novely Stanov s ohledem na nový OZ - Zákon 89/2012 Sb. vypracovaný výborem TOM.   
3/ Potvrzení volby orgánů  TOM - v souvislosti s novelou stanov TOM, mimořádná valná hromada potvrdila dvouleté volební období výkonného výboru a revizní komise zvolených na VH dne 13.3.2015, konané v restauraci Svatý Urban, ul. Pavlovská 27, Mikulov 692 01, tedy na období 2015-2016 takto- schváleno 48  hlasy :

Výkonný výbor TOM:                                                                         
JUDr. Novák Milan  - předseda                                                     
Ing. Šlanger Jiří - místopředseda                                                 
Ing. Bursík Emil - ekonom                                                                      
JUDr. Bachan  Jan - člen výboru
Mgr. Vlasák František - člen výboru
Bc. Čížek Kamil - člen výboru
Florián Michal - člen výboru

Revizní komise TOM:
Mgr. Crhan Jaromír - předseda RK
Mgr. Tureček Zbyňek - člen RK
Ivičičová Petra - členka RK

4/ Z diskuse vyplynuly tyto závěry k usnesení mimořádné valné hromady /dále jen  MVH /.      
a) MVH  schvaluje novelu stanov doplněnou o název Tenisový klub Mikulov, spolek / TKM /
b) MVH schvaluje změnu volebního období ze dvou na čtyřleté, jak pro výbor, tak i revizní komisi
c) MVH schvaluje jednací a volební řád TKM
d) MVH ukládá výkonnému výboru zabezpečit plný zápis do veřejného rejstříku Krajského soudu Brno, včetně vložení stanov upravených stanov - termín do konce roku 2015.
e) MVH pověřuje JUDr. Nováka Milana k provedení všech úkonů spojených s registrací stanov spolku a jejich případných změn a oprav ve smyslu ustanovení občanského zákoníku u rejstříkového soudu.

5/ Usnesení přednesl v tomto znění Ing. Šlanger Jiří a bylo schváleno 48 hlasy.

6/ Závěr - předseda poděkoval všem za účast a jednání ukončil .

V Mikulově dne 30.10.2015